Sosiaalisen median suosio kasvoi korona-aikana – TikTok ja Jodel haastavat nykyään perinteisiä palveluita

Sosiaalinen media monipuolistuu vuosi vuodelta. Kuva: Pixabay

Koronapandemian aikana suosituimpien sosiaalisen median palveluiden käyttö nousi edelliseen tutkimusvuoteen (2017) verrattuna lähes jokaisen palvelun kohdalla. Asia ilmenee Tilastokeskuksen ajankäyttötilaston tiedonkeruusta, joka toteutettiin syyskuun 2020 ja syyskuun 2021 välillä. Poikkeuksen tilastoon tekevät TikTok ja Telegram, joiden osuus käytöstä näkyy vasta aikavälin 2020–2021 osalta.

Suosituin palvelu oli WhatsApp, jota käytti 81 prosenttia yli 10-vuotiaasta väestöstä. Tutkimuksessa oli mukana eri ikäryhmiä, mutta ei yläikärajaa.

Lähde: Tilastokeskus

Ikäryhmittäin sosiaalisen median palvelut olivat pandemian aikana kaikista suosituimpia 15–24-vuotiaiden keskuudessa. Ajankäyttötilastossa oli listattuna kymmenen eri palvelun lisäksi ”jotain muuta” -vaihtoehto, joista edellä mainitun ikäryhmän osuus prosentteina oli suurin peräti kahdeksassa. TikTokin suosio näkyi jo korona-aikana, sillä 15–24-vuotiaista palvelua käytti 48 prosenttia.

Sukupuolten välillä palveluiden käytössä ainoa huomattava ero syntyi Pinterestin kohdalla, jota naisista käytti 29 prosenttia. Miehillä vastaava lukema oli 7 prosenttia.

Vinkka News selvitti kyselyn muodossa, millaista suomalaisten sosiaalisen median käyttö on nyt, kun koronapandemia on ohi.

Vanhemmat palvelut pitävät vielä pintansa

Laajasti eri sosiaalisen median kanavissa jaettuun kyselyyn vastasi 1031 henkilöä. Vastaajien ikäjakauma oli kattava, mutta selvästi eniten vastauksia tuli 21–25-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvista, peräti 52 prosenttia. Sukupuolen suhteen yllättävää oli, että kaksi kolmesta vastaajasta oli naisia.

Kyselyn tuloksissa suosituimman palvelun paikkaa piti odotetusti WhatsApp. Myös muut jo verrattain pitkään käytössä olleet palvelut kuten Instagram ja Facebook ovat yhä suosiossa. Käyttö on kuitenkin laajentunut edelleen myös muihin palveluihin, sillä TikTokin ja Jodelin osuus näkyy vastauksissa selvästi. TikTokia käyttää jopa 54 prosenttia vastaajista.

Päivittäinen ruutuaika loivassa laskussa

Sosiaalisesta mediasta on tullut kaikkialla läsnä oleva osa modernia elämää ja sen vaikutus koetaan kyselyn mukaan sekä positiivisena että negatiivisena. Positiivisina asioina koetaan muun muassa helpottunut yhteydenpito muiden ihmisten kanssa heidän sijainnistaan​​ riippumatta, erilaisten verkostoitumismahdollisuuksien lisääntyminen ja tylsien hetkien täyttäminen.

Enemmistö kyselyyn vastanneista kertoo ruutuaikansa olevan 2–3 tuntia päivässä ja toiseksi suurin ruutuaika on 3–4 tuntia päivässä. Vain seitsemällä prosentilla vastanneista ruutuaika on alle tunnin, kun taas kuudella prosentilla se on jopa yli kuusi tuntia päivässä. Tilastokeskuksen 2020–2021 keräämän ajakäyttötilaston mukaan keskimääräinen ruutuaika oli noin 4,5 tuntia päivässä.

Sosiaalista mediaa kuitenkin kritisoidaan sen negatiivisista vaikutuksista ihmissuhteisiin, ja osa kyselyyn vastanneista kokee sosiaalisen median altistavan mielenterveysongelmille. Lisäksi sen käytön koetaan aiheuttavan riippuvuutta. Esiin nousee myös, että sosiaalisen median alustat antavat usein vääristyneen ja idealisoidun version todellisuudesta, mikä on lisännyt riittämättömyyden tunnetta ja heikentänyt itsetuntoa.

Kysely paljastaa, että 67 prosenttia vastanneista kokee käyttävänsä sosiaalista mediaa liikaa.

Älypuhelimella voi seurata omaa ruutuaikaa. Kuva: Joona Eerola

Työryhmä: Joona Eerola ja Ilona Manninen.

Share

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*